Historia Szkoły

          Historia Szkoły na Marcelu sięga 1912 roku.

1 kwietnia tegoż roku do użytku publicznego oddany zostaje budynek szkolny wybudowany dla dzieci z osiedla kopalnianego Marcel. Wówczas była to szkoła niemiecka z językiem wykładowym niemieckim. W szkole mieściło się wtedy osiem sal lekcyjnych i pracownia gospodarstwa domowego.

           Po uzyskaniu niepodległości pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Władysław Linca. Od 1936 roku szkoła staje się ośmioklasową placówką szkolną.

          W czasie okupacji hitlerowskiej ponownie zmieniona zostaje w szkołę niemiecką. W 1943 roku budynek szkoły zostaje zaadoptowany na dom stałej opieki dla sześćdziesięciorga dzieci z terenów Rzeszy objętych bombardowaniem.

 Pod koniec 1945 roku w budynku szkoły mieści się kwatera wojska niemieckiego.

          1 maja 1945 roku powraca Antoni Rogowski z zamiarem ponownego zorganizowania szkoły W latach 1955-1958 kierownictwo obejmuje Albina Rogowska. 20 listopada 1958 roku do użytku zostaje oddana dobudowana sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne i pracownia robót ręcznych. W tym samym roku rozpoczyna pracę świetlica szkolna i wydawane zostają obiady.

 W 1960 roku zostają zorganizowane pracownie: muzyczna, biologiczna i nauczania początkowego. Działalność swoją rozpoczynają Spółdzielnia Uczniowska a także Szkolna Kasa Oszczędności. Dwa lata później do wszystkich pomieszczeń w szkole doprowadzone zostaje centralne ogrzewanie.

          Od 1 września 1966 roku Zarządzenie Ministra Oświaty wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową.

           Dwa lata później, w 1968 roku stanowisko kierownika szkoły obejmuje Alfons Stania. W tym czasie zostaje pokryte asfaltem podwórze szkolne oraz rozpoczyna się rozbudowa budynku szkolnego. W 1970 roku rozpoczyna się akcja „szklanka mleka”. W następnych latach ma miejsce całkowita wymiana centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci elektrociepłowni, a także zmiana lokalizacji dotychczasowych pracowni przedmiotowych

            W 1978 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Teodor Piecha. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora wybudowana zostaje harcówka szkolna, nową lokalizację otrzymuje pokój nauczycielski oraz wykonany zostaje kapitalny remont szkoły.

          Od 1981 roku przez następne lata dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Wnuk. W ciągu trwania jego kadencji wyremontowano i dostosowano do standardowych wymagań boisko szkolne, zakupiono nowoczesne pomoce naukowe do każdego przedmiotu, a klasy wyposażone zostały w nowe meble.

          W 1992 roku funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Pędziałek. Działania jej przypadają na czasy bardzo trudne, określane mianem „cięć budżetowych”. Wszelkie zabezpieczanie potrzeb doraźnych szkoły wymagały od niej pomysłowości i inicjatyw na rzecz pozyskania środków finansowych. Mimo tak ogromnych trudności udało jej się w 1993 roku zorganizować pracownię komputerową i gabinet pedagoga szkolnego, odmalować sale lekcyjne i korytarze oraz przeprowadzić kapitalny remont sali gimnastycznej. W szkole przybyło również sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego oraz przedmiotowych pomocy naukowych.

          Przełomem w działalności szkoły było wejście w 1999 roku reformy oświaty, która przesądziła o dalszych losach podstawówki. Uchwałą Rady Miasta w budynku powstało Gimnazjum nr 1 zaś Szkoła Podstawowa zakończyła swoją działalność 31 sierpnia 2001 roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat istnienia szkołą zarządzała mgr Halina Bohdziewicz, która zamknęła prawie 90 – letnią działalność Szkoły Podstawowej na Marcelu, natomiast stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 powierzono mgr Marii Pędziałek. To właśnie dzięki Nim Szkoła na Marcelu przeszła trudny okres transformacji. Celem nadrzędnym Ich pracy było dobro uczniów, dążenie do nowoczesności i podnoszenia standardów jakości pracy w placówce. Z inicjatywy Marii Pędziałek w roku 2003 Szkole nadano imię Adama Mickiewicza.

            Od 1 września 2007 roku stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza objęła Pani Aleksandra Sierny. Dzięki Jej staraniom w roku szkolnym 2007/2008 w placówce powstały klasy z dodatkowymi godzinami języka anielskiego, matematyki, informatyki oraz wychowania fizycznego ze specjalizacją piłka nożna, a od roku 2011/2012 biologii i chemii. W roku szkolnym 2011/2012 powstał nowoczesny kompleks sportowy. Kontynuując działania swoich poprzedników, Pani Aleksandra Sierny wykazuje się dużą zaradnością i energią w pozyskiwaniu środków mających na celu sprawne funkcjonowanie Gimnazjum. 

Każdy z kierujących Szkołą na Marcelu musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami i sprostać wymaganiom czasów, w których przyszło mu sprawować swoją jakże odpowiedzialną funkcję. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie byli mistrzami, obiektywnymi obserwatorami i serdecznymi doradcami.

To Ich zapamiętamy jako wspaniałych gospodarzy dbających o to, by co roku z pierwszym dzwonkiem uczniowie wracali do lepiej wyposażonych sal lekcyjnych.

To tym ludziom, którzy prawie całe zawodowe życie związali ze szkolnictwem i dzielili się nie tylko wiedzą, ale krzewili również śląską kulturę zawdzięczamy nieustanny rozwój Naszej placówki.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale